ลิงค์พัฒนาชุมชน
  อำเภอเมือง
  อำเภอปากพนัง
  อำเภอพรหมคีรี
  อำเภอเชียรใหญ่
  อำเภอพิปูน
  อำเภอฉวาง
  อำเภอร่อนพิบูลย์
  อำเภอท่าศาลา
  อำเภอทุ่งสง
  อำเภอนาบอน
  อำเภอทุ่งใหญ่
  อำเภอสิชล
  อำเภอขนอม
  อำเภอบางขัน
  อำเภอจุฬาภรณ์
  อำเภอพระพรหม
  อำเภอนบพิตำ
  อำเภอช้างกลาง
  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  อำเภอชะอวด
  อำเภอถ้ำพรรณรา
  อำเภอหัวไทร
 
ประวัติความเป็นมา
 
        อำเภอลานสกา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นพื้นที่ต่ออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า “กิ่งอำเภอเขาแก้ว” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “กิ่งอำเภอลานสกา“ เมื่อปี พ.ศ.2501 ได้ยกฐานะเป็น “อำเภอลานสกา” จนถึงปัจจุบัน
 
        คำว่า “ลานสกา” มีคำอธิบายได้เป็นสองนัย คือ นัยหนึ่ง เป็นชื่อมาจากภาษาของชาวหมู่เกาะทะเลใต้ ซึ่งได้เอาศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธเข้ามาเป็นครั้งแรก และอีกนัยหนึ่งเป็นชื่อมาจากภาษาชาวหมู่เกาะทะเลใต้ ซึ่งได้เอาศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธเข้ามาเป็นครั้งแรก และอีกนัยหนึ่ง “แลงกา” แปลว่าหุบเขาซึ่งก็ตรงกับภูมิประเทศ ปัจจุบันต่อมามีผู้ใส่ “ส” ข้างหน้า “กา”จึงเรียกเพี้ยนเป็น “ลานสกา”
 
       จากการบอกเล่าของคนรุ่นก่อน ๆ บอกว่า “ลานสกา” คือ ลานที่เล่น “สกา” ของเจ้าศรีธรรมโศกราช กับพระอนุชา ซึ่งในสมัยนั้นได้เกิดโรคระบาดขึ้นที่หาดทรายแก้วพระองค์จึงได้อพยพขึ้นมาทางต้นน้ำไประทับอยู่ที่บริเวณตำบลลานสกา ต่อมาโรคระบาดซบเซาทั้งสองพระองค์ได้ยกไพร่พลกลับหาดทรายแก้ว แต่ยังมีไพร่พลบางส่วนหลงเหลืออยู่ กลายเป็นบรรพบุรุษของคนลานสกา จนถึงปัจจุบัน